Portfolio

Lijn-staf, maar dan bij zelforganisatie

Het is het traditionele vraagstuk: hoe werken lijn en staf effectief samen? Maar dan binnen een zorgorganisatie waar teams zelforganiserend zijn, zowel in het primaire proces als in de bedrijfsvoering. De dynamiek is vergelijkbaar, de setting anders dan in 'traditionele' organisaties. Welk stappen kunnen worden gezet om de samenwerking te verbeteren?

 

Plan B zorgorganisatie

Soms wordt samenwerking geen succes.... Ontwikkelen van een plan B voor een zorgorganisatie na een afgeketste fusie: nieuwe perspectieven, richting en een werkroute voor een zelfstandige toekomst.

 

Herindeling drie gemeenten

Samengaan is misschien wel de meest vergaande invulling van samenwerken. Procesbegeleiding van de herindeling van drie gemeenten, zowel voor het wettelijk, het fusie- als het veranderspoor, en de vorming van één nieuwe gemeente en eigentijdse gemeentelijke organisatie.

 

Energietransitie: de volgende stap

Samenwerking tussen organisaties vraagt bewust organiseren, focus en regie op het proces. Zeker bij grote maatschappelijke ontwikkelingen als de energietransitie. Begeleiden betrokken partijen bij de doorontwikkeling van hun samenwerking om de gezamenlijke ambities verder vorm te geven en te organiseren.

 

Eigentijds organiseren adviesbureau

Coaching van team en eigenaren van creatief adviesbureau bij ontwikkeling van een eigentijdse wijze van werken en organiseren: projectmatig en resultaatgericht, horizontaal, vanuit zelforganisatie en 'rollen en bollen'.

 

Ontwikkeling Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Healthy Ageing Friesland

Vormgeven van een samenwerkingsverband tussen 14 organisaties (ROC’s, HBO’s, zorgorganisaties en commerciële partijen) met de ambitie om hèt kenniscentrum in Friesland te worden op het gebied van zorg, onderwijs, technologie en innovatie. Zie voor meer informatie: HealthyAgeing.Frl.

 

Organisatie van de Toekomst

Opgavengestuurd werken als basis voor een nieuw organisatiemodel voor de gehele provinciale organisatie van Provincie Fryslân. In nauwe samenwerking met bestuur/directie van eerste idee tot daadwerkelijke herinrichting van de organisatie. Deze link https://www.youtube.com/watch?v=LohaB7GmGz0&feature=youtu.be leidt naar een informatief filmpje over dit traject.

 

Transitie Zorg & Welzijn

Transitieproces van het onderwijsdomein Zorg & Welzijn binnen een ROC in aansluiting op de veranderingen in de maatschappelijke omgeving middels het creëren van leidende coalities. Kernthema’s: van buiten naar binnen, integraal samenwerken en innoveren.

 

Wendbaar & flexibel

Organisatieontwikkeling top 10 gemeente, coördinatie van de ontwikkeling van 17 directies (organisatieonderdelen) en integrale ontwikkeling gemeentelijke organisatie naar een wendbare en flexibele wijze van werken en organiseren in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Omgevingsdienst 2.0

Ontwikkeling toekomstperspectief voor een omgevingsdienst (samenwerkingsverband gemeenten en provincie) en starten organisatieontwikkeling, in samenwerking met algemeen bestuur, directie en management. Mede ingegeven door de ontwikkelingen vanuit de nieuwe Omgevingswet.

 

Kwaliteitsontwikkeling MKB

Begeleiden van een metaalgroothandel en directeur/eigenaar bij de ontwikkeling van de organisatie vanuit hun kwaliteitssysteem en ISO 9001-certificering gedurende meerdere jaren.

 

Ontwikkeling expertisecentrum zorggroep

Traject waarbij meerdere zorg- en zorg-gerelateerde organisaties en hun bestuurders/directeuren binnen de recent gevormde zorggroep betrokken waren om te komen tot een gezamenlijk innovatie- en expertisecentrum waarin diverse vakgebieden werden samengebracht.

 

Business- en organisatie model

Ontwikkeling van een nieuw business- en organisatiemodel voor de wereldwijde activiteiten van een ICT-bedrijf, in samenwerking met aandeelhouders en topmanagement.

 

Naar een nieuw Centrum

Integrale organisatieontwikkeling van een onderdeel van een universitair medisch centrum naar een cliëntgestuurde en procesgeoriënteerde wijze van werken, organiseren en besturen. In nauwe samenwerking met zowel bestuur/directie als medische staf.

Kwaliteit, het is gewoon ons werk

Programmamanager/adviseur ontwikkeltraject vanuit kwaliteitsprincipes bij recent gefuseerde ouderenzorgorganisaties, kwaliteit doorvertaald naar vakmanschap van medewerkers.

Meer weten over mijn ervaring in zorg, onderwijs, overheid of bedrijfsleven? Neem even contact op!